Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koncepcja rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Leszna

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r., przyjął Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+, którego elementem są obszary funkcjonalne, w tym obszary funkcjonalne miast subregionalnych.

Delimitacja obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych, nie jest obowiązkowa, niemniej Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot odpowiedzialny za regionalną politykę przestrzenną, z własnej inicjatywy wskazał kryteria i wyznaczył granice miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych. Tym samym zakres przestrzenny Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Leszna (LOF) określił jako: miasto subregionalne Leszno oraz gminę: Lipno, Osieczna, Rydzyna i Święciechowa.

Opracowanie Koncepcji rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Leszna, wynikało z potrzeby spojrzenia na wybrany obszar województwa z perspektywy regionalnej, w celu wzmocnienia pozycji subregionu w strukturze funkcjonalnej Wielkopolski i zaplanowania jego rozwoju w aspekcie przestrzennym. Jednocześnie rozpoznanie potencjałów tego obszaru, na tle województwa i kraju, pozwala na ich odpowiednie wykorzystanie poprzez zintensyfikowanie partnerstwa i zarządzania terytorialnego na różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego, pomiędzy terenami podmiejskimi i miastem Lesznem, a przede wszystkim zaprezentowanie ich wpływu na przestrzeń.

Zaproponowana ścieżka rozwoju Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Leszna, uwzględnia wyobrażenie Samorządu Województwa o jego konkurencyjności i pełnionych funkcjach w strukturze regionu, jednocześnie bierze pod uwagę wizje rozwoju dotychczas sformułowane przez samorządy lokalne. Przygotowana przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu Koncepcja rozwoju miejskiego ośrodka subregionalnego Leszna jest dokumentem ‘otwartym’, który w oparciu o ciągły monitoring uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych powinien być aktualizowany i adaptowany do zmieniającego się otoczenia.

Mamy nadzieję, że zawarte w opracowaniu propozycje rozwiązań będą stanowić inspirację dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów odpowiedzialnych za rozwój.

Mapa Cel 1 Efektywny i proekologiczny Cel 2 Aktywna społeczność i komfortowe miejsce zamieszkania Cel 3 Konkurencyjny i proinnowacyjny

 

 


Materiały do pobrania:

Okładka   Leszczyński Obszar Funkcjonalny grafika

Wersja XML