Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badanie infrastruktury dróg rowerowych w Wielkopolsce - wyniki ankiety

Zdjęcie Droga rowerowa

Grafika ankieta infrastruktura rowerowa

Celem polityki rowerowej Samorządu Województwa Wielopolskiego jest wzrost wykorzystania roweru jako ekologicznego środka transportu, konkurencyjnego w stosunku do samochodu w realizacji codziennych podróży.

Wielkopolanie w dojazdach do pracy, szkoły czy usług coraz częściej korzystają z roweru, który jako podstawowa forma mobilnej aktywności jest ekologiczną i ekonomiczną alternatywą dla samochodu. Jednak, aby wzmocnić ten trend konieczny jest rozwój bezpiecznej i spójnej sieci dróg rowerowych zapewniającej dostęp do wszystkich miejsc codziennych podróży.

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród samorządów lokalnych dostarczyło informacji o aktualnym stanie i wewnętrznym zróżnicowaniu rozwoju infrastruktury dróg rowerowych w Wielkopolsce. Pozyskane danę będą podstawą do dalszego kształtowania polityki rowerowej w województwie wielkopolskim.

 

 


Ankieta spotkała się z dużym zainteresowaniem samorządów lokalnych. Wzięło w niej udział 25 powiatów i 194 gminy.

 

Mapa Udział w ankiecie wśród samorządów lokalnych

 

 

 

 


BAZA DANYCH PRZESTRZENNYCH

 

Mapa Lokalizacja i stan dróg rowerowych w Wielkopolsce

 


Dane z ankiet zostały przetworzone do postaci cyfrowej co umożliwia ich wykorzystanie w systemach informacji przestrzennej. Baza zawiera informacje dotyczące lokalizacji i długości dróg rowerowych, rodzaju nawierzchni, czy stanu technicznego.

 

 

Grafika legenda mapy

 

 

 


DŁUGOŚĆ DRÓG ROWEROWYCH W WOJEWÓDZTWIE

Z badania wynika, że łączna długość istniejących, realizowanych i planowanych dróg rowerowych w województwie wynosi 2707 km. Tylko 3% z nich pozostaje w realizacji, a 6% jest planowanych do wybudowania.

Grafika Długość dróg rowerowych w województwie

 

 


DŁUGOŚĆ DRÓG ROWEROWYCH W POWIATACH

 

Grafika długość dróg rowerowych w powiatach

 


KIERUNKI RUCHU


W podziale na kierunki ruchu zdecydowanie najwięcej jest dróg dwukierunkowych – 1936,3 km. Długość dróg jednokierunkowych wynosi 131,1 km, a kontrapasów – 38,2 km. Wśród dróg planowanych i w realizacji również dominują drogi dwukierunkowe.

DROGI ROWEROWE ISTNIEJĄCE

Grafika Kierunki ruchu istniejących dróg rowerowych

DROGI ROWEROWE PLANOWANE I W REALIZACJI

Grafika Kierunki ruchu dróg rowerowych planowanych i w realizacji

 


RODZAJE DRÓG ROWEROWYCH ZE WZGLĘDU NA USYTUOWANIE

 

DROGI ROWEROWE ISTNIEJĄCE

Najlepszym sposobem, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa rowerzystów jest separacja od ruchu samochodowego. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu i zmniejsza częstotliwość występowania wypadków z udziałem rowerzystów. Ze względu na usytuowanie wyróżniano kilka rodzajów dróg rowerowych, wśród których dominują drogi pieszo-rowerowe.

Grafika Rodzaje dróg rowerowych ze względu na usytuowanie - drogi istniejące

Pozostałe rodzaje dróg rowerowych (pas dla rowerów wydzielony z jezdni, samodzielna niezależna od układ drogowego) osiągnęły łącznie 12,5% całkowitej długości dróg w województwie. Dla 6,6% dróg nie wskazano rodzaju ze względu na usytuowanie.

 

DROGI ROWEROWE PLANOWANE I W REALIZACJI

Wśród planowanych i realizowanych dróg rowerowych odnotowano coraz większy udział samodzielnych dróg rowerowych. Świadczy to o zmianie sposobu realizacji nowej infrastruktury, która zmierza do oddzielenia ruchu rowerowego od samochodowego i pieszego.

 

Grafika Rodzaje dróg rowerowych ze względu na usytuowanie - drogi planowane i w realizacji

 

 


NAWIERZCHNIE DRÓG ROWEROWYCH

 

Mapa Rodzaje nawierzchni dróg rowerowych w powiatach


Typy zastosowanych nawierzchni dróg rowerowych są bardzo zróżnicowane. Dominują dwa rodzaje nawierzchni: kostka brukowa 932 km (42,6%) i asfalt 828 km (37,8%). Pozostałe rodzaje nawierzchni stanowiły niecałe 20% wszystkich wykorzystanych materiałów.

Grafika Rodzaje nawierzchni dróg rowerowych w województwie


STAN TECHNICZNY


Znaczna część dróg rowerowych znajduje się w bardzo dobrym lub dobrym stanie technicznym. Łącznie ich długość w województwie wyniosła 1632 km. W 12 powiatach wszystkie drogi rowerowe zlokalizowane na ich terenie są w bardzo dobrym lub dobrym stanie technicznym.

Grafika Stan techniczny dróg rowerowych w województwie

 


GĘSTOŚĆ DRÓG ROWEROWYCH W POWIATACH

 

Zebrane dane pozwoliły na obliczenie gęstości dróg rowerowych na terenie poszczególnych powiatów. Wskaźnik gęstości dróg rowerowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców dla całego województwa wynosi 6,3 km. Natomiast w przeliczeniu na 100 km2 średnia długość dróg rowerowych dla województwa wynosi 7,3 km.

Największe zagęszczenie dróg rowerowych w przeliczeniu na 100 km2 występuje w największych miastach regionu: Lesznie, Poznaniu i Kaliszu. Natomiast w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców najwyższą wartość wskaźnik osiągnął w powiatach: leszczyńskim, grodziskim oraz kępińskim.

 

Mapa Gęstość dróg rowerowych w powiatach

 


PODSUMOWANIE

 

Przeprowadzone badanie ankietowe dowiodło, że sieć dróg rowerowych w Wielkopolsce stale się rozwija. Aktualnie wynosi ona już ponad 2 tys. km. Planowane i realizowane są nowe odcinki o łącznej długości ponad 500 km. Liczby są stosunkowo duże, jednak cała istniejąca sieć wraz z planowanymi i realizowanymi odcinkami nie tworzą spójnej całości i nie docierają do wszystkich najważniejszych miejsc. Ze zgromadzonych danych wynika, że istnieje duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne w dostępie do dróg rowerowych. Niektóre ośrodki gminne, czy powiatowe nie posiadają dróg rowerowych bądź lokalna sieć jest bardzo uboga. W województwie są też powiaty, w których zagęszczenie dróg rowerowych jest znacznie poniżej średniego poziomu w województwie. Najgorzej sytuacja wygląda w skrajnych powiatach w zachodniej i wschodniej części regionu. Najgęstszą sieć znajdziemy w największych miastach regionu oraz w jego południowo-zachodniej części. Uzyskane informację są cennym wkładem do dalszych prac nad rozwojem polityki rowerowej województwa wielkopolskiego. To także początek współpracy wewnątrzregionalnej na rzecz planowania i rozbudowy sieci dróg rowerowych województwa wielkopolskiego.

 

Grafika

 

Wersja XML