Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończył się pierwszy etap prac nad KRK 2050

Logo KRK 2050

Na przełomie września i października 2021 r. odbyły się wysłuchania publiczne będące pierwszym etapem prac nad KRK 2050. Każde wysłuchanie poprzedzone było debatą ekspertów w pięciu kluczowych dla przyszłości kraju tematach:

KRK 2050 ma stać się swoistą drogą strategicznych wyborów, co do dalszej drogi rozwoju kraju. Ma być także odzwierciedleniem aktualnej wiedzy eksperckiej i oczekiwań mieszkańców Polski, zwłaszcza osób młodych.

Czym jest Koncepcja Rozwoju Kraju 2050?

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) to dokument wizyjny, który będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski. Koncepcja ma stać się dokumentem łączącym planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. W przestrzeni zachodzi większość procesów rozwojowych, które bezpośrednio lub pośrednio kształtują nasze środowisko życia. Różne obszary Polski potrzebują odmiennego spojrzenia i własnych ścieżek rozwoju. Naszym celem jest zachowanie różnorodności wszystkich obszarów przy jednoczesnym wzmacnianiu spójności terytorialnej i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Cele Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

Żyjemy w dynamicznych czasach, które wymagają nieustannego dostosowywania działań do zmieniających się realiów. Zachowanie naszej planety dla przyszłych pokoleń stanowi najważniejsze współczesne wyzwanie planowania strategicznego. Proces opracowania wizji rozwoju Polski do roku 2050 – Koncepcji Rozwoju Kraju (KRK 2050) – będzie naszą odpowiedzią na to wyzwanie.

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 to długookresowy dokument wizyjny, który będzie:

 • identyfikował kluczowe światowe i krajowe trendy kształtujące przyszłość w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej,

 • wskazywał zestaw najważniejszych wyzwań rozwojowych, z jakimi mierzy i mierzyć się będzie Polska,

 • formułował możliwe scenariusze rozwojowe,

 • rekomendował strategiczne wybory w ramach polityk publicznych w perspektywie roku 2050.

Prace nad KRK 2050 prowadzone są w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Instytutem Ochrony Środowiska – w ramach projektu GOSPOSTRATEG.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 


Więcej informacji o Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 na stronie ministerstwa -->tutaj

Wersja XML