Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (WBPP) realizuje strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w tym sporządza prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+). Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko określa najbardziej prawdopodobne skutki, jakie może wywołać realizacja ustaleń dokumentów planistycznych w środowisku, w tym na zdrowie ludzi. Z kolei sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko jest najważniejszym etapem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 


Celem prognozy, opracowanej dla potrzeb programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. FEW 2021+, jest identyfikacja i ocena skutków oddziaływania realizacji zapisów projektu dokumentu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym na: świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, środowisko kulturowe, zabytki i dobra materialne, będące potencjalnym wynikiem realizacji projektowanego zagospodarowania przestrzeni. Istotnym celem Prognozy jest także poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych zabezpieczających środowisko i przeciwdziałających negatywnemu oddziaływaniu na nie.


 

Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+), został sporządzony i przekazany do konsultacji społecznych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 września 2021r.

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 to nowa nazwa programu regionalnego, która zastąpi wcześniejszy Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. W projekcie tego dokumentu zapisane zostały cele, na które będą przeznaczane środki z Funduszy Europejskich w najbliższych 7 latach. Określona została również strategia wydatkowania środków polityki spójności w ramach programu regionalnego na obszarze Wielkopolski w perspektywie finansowej 2021-2027, a w odpowiedzi na zidentyfikowane potencjały i wyzwania rozwojowe, zostało ukierunkowane wsparcie.

Więcej informacji o konsultacjach społecznych projektu FEW 2021+ -->tutaj

 


Materiały do pobrania:

Projekt Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027    Okładka Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Wersja XML