Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Regionalnego planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku – wyraź swoją opinię!

logo RPT

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu w ramach realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 na poziomie regionalnym w zakresie transportu, opracowuje Regionalny plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku (RPT 2030), w którym wskazano wizję rozwoju regionalnego systemu transportowego.

Celem RPT 2030 jest umożliwienie spójnego i holistycznego rozwoju regionalnego systemu transportowego w oparciu o podstawowe obszary: poprawę dostępności i spójności regionu, wzmocnienie powiazań z Transeuropejską Siecią Transportową TEN-T, wzrost bezpieczeństwa w transporcie oraz zmniejszenie wpływu transportu na środowisko. RPT 2030 jest także dokumentem implementacyjnym do Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 i narzędziem wspierającym proces wydatkowania funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje transportowe.

Aktualnie zakończono etap uwarunkowań i diagnozy stanu, który pozwolił zidentyfikować podstawowe wyzwania oraz określić strategiczne cele rozwoju regionalnego systemu transportowego, a także wskazać kierunki interwencji i działania wpływające na realizacje celów.

Niezwykle ważne jest włączenie w proces opracowania RPT 2030 szerokiego grona interesariuszy, co pozwoli lepiej rozpoznać potrzeby rozwoju transportu w Wielkopolsce. Dlatego zachęcamy wszystkie zainteresowane strony do składania uwag i wniosków do uwarunkowań, diagnozy stanu, wizji i celów opracowanych w ramach projektu Regionalnego planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku.

Uwagi i wnioski można składać za pomocą Formularza konsultacyjnego w terminie od 22.11.2021 r. do 13.12.2021 r.: w formie pisemnej na adres: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu ul. S. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań; lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: .

 

 


Materiały do pobrania:

Formularz konsultacyjny

Projekt RPT 2030

Wersja XML