Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Perspektywy rozwoju demograficznego Wielkopolski do 2030 roku

Logo Perspektywy rozwoju demograficznego

Polityka rozwoju, w tym polityka przestrzenna województwa wielkopolskiego w znacznym stopniu zależy od przyszłego stanu liczby ludności, oceny przewidywanych zmian liczby mieszkańców,  oraz ich skali. Następstwa zmian w populacji, jakie mogą wystąpić w regionie, powinny być uwzględnione w przygotowywanych dla województwa, powiatu, czy gminy, planach rozwoju przestrzennego, jak również w dokumentach strategicznych zabezpieczających zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej. Niezbędne jest efektywne kształtowanie usług publicznych na płaszczyznach takich jak: mieszkalnictwo, gospodarka komunalna, szeroko pojęta edukacja, opieka socjalna, usługi zdrowotne, a także infrastruktura techniczna i komunikacja zbiorowa.

Dyskusja dotycząca zmian demograficznych w kontekście przyszłości regionów powraca cyklicznie. Nie najnowszym, ale wciąż najbardziej aktualnym opracowaniem w zakresie projekcji liczby ludności, jest prognoza demograficzna GUS na lata 2017-2030. Punktem wyjścia dla przedmiotowej prognozy był rok 2016 i w takim układzie zaprezentowano również analizy sporządzone przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Pomimo obserwowanych rozbieżności między rzeczywistymi a prognozowanymi danymi w pierwszych latach prognozy, wynikających m.in. z trudnych do przewidzenia zdarzeń jak globalna epidemia, opracowanie to wciąż stanowi solidną podstawę do wnioskowania o przyszłości demograficznej województwa wielkopolskiego.

 

 

 


Materiały do pobrania:

Perspektywy rozwoju demograficznego Wielkopolski do 2030 roku

Wersja XML