Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje z gminami województwa dotyczące audytu krajobrazowego

Logo audyt.png

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu rozpoczęło konsultacje robocze audytu krajobrazowego. Zostały one poprzedzone cyklem szkoleń dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych oraz pracowników gmin województwa wielkopolskiego. Szkolenia zorganizowane zostały przez Wielopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu i odbyły się w formie webinarium on-line. Na spotkaniach zostały omówione następujące zagadnienia związane z audytem krajobrazowym:

 • procedura formalno-prawna,
 • etapy sporządzania audytu i jego wpływ na dokumenty planistyczne gminy,
 • ochrona i kształtowanie krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie obszarów chronionych,
 • udział gmin w procedurze sporządzania audytu krajobrazowego oraz jego stosowanie przez gminy.

Podczas szkolenia przedstawiono propozycję przeprowadzenia konsultacji roboczych, podczas których wielkopolskie gminy będą miały możliwość zgłaszania uwag i własnych propozycji dotyczących kształtowania i ochrony krajobrazu na ich terenie. Taka formuła roboczego opiniowania audytu krajobrazowego przed oficjalną procedurą formalno-prawną jest podyktowana dwoma aspektami:

 • audyt krajobrazowy jest nowym i bardzo obszernym dokumentem planistycznym, realizowanym według skomplikowanej metody określonej w rozporządzeniu,
 • audyt krajobrazowy zgodnie z procedurą formalno-prawną, określoną w ustawie o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym jest opiniowany przez rady gminy. Wskazany ustawowy termin na wyrażenie tej opinii jest bardzo krótki i wynosi 30 dni, zapoznanie się z całym dokumentem przez radę gminy w tym czasie wydaje się być zadaniem niełatwym zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

Mając na uwadze przede wszystkim te dwa aspekty, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu podjęło decyzję o wcześniejszym zapoznaniu interesariuszy z projektem audytu krajobrazowego. Takie działanie pozwoli na wprowadzenie w złożony proces i metodę sporządzania dokumentu  oraz umożliwi wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących ochrony i kształtowania krajobrazu.

W najbliższych miesiącach (do października b.r.) konsultacji podlegać będzie kluczowa część audytu krajobrazowego dotycząca opracowania krajobrazów priorytetowych. Dokument zostanie udostępniony w formie materiałów tekstowych (walory krajobrazowe, zagrożenia, rekomendacje i wnioski oraz lokalne formy architektoniczne) oraz graficznych (załączniki w formie .jpg oraz .shp).

 


Powiązane artykuły:

Wersja XML